เรียนซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คเพียง 8900 บาท

เปิดอบรมแบบกลุ่ม  ระยะเวลาการฝึกอบรม รวม 30 ชั่วโมง

การประเมินผล  ประเมินผลด้วยแบบทดสอบ และทดสอบการปฏฺิบัติ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • ผ่านการฝึกใช้งานเครื่องมือถอดเปลี่ยนอะไหล่บัดกรีพื้นฐาน-SMT ด้วยหัวแร้ง และเครื่องเป่าลมร้อนมาแล้ว
 • ผ่านการฝึกใช้งานเครื่องถอดเปลี่ยน BGA ชนิดใดชนิดหนึ่งมาแล้ว (ลมร้อน, อินฟราเรด, อินฟราเรดแบบมีแสง)
 • ผ่านการฝึกรีบอลขาไอซี BGA มาแล้ว
 • สามารถถอดประกอบโน๊ตบุ๊คได้ในระดับช่างซ่อมโน๊ตบุ๊คระดับส่วนประกอบ
 • มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์มาบ้าง
 • มีสภาพร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะเข้ารับการอบรมได้ครบตามเวลาที่กำหนด

เนื่องจากเนี้อหาในการฝึกอบรมจะไม่มีการสอนถอดเปลี่ยนอะไหล่ และการถอดประกอบโน๊ตบุ๊ค ผู้เรียนจึงต้องมีความรู้ดังกล่าวข้างต้นมาแล้ว เพื่อให้การฝึกอบรมเป็นไปได้อย่างรวดเร็วประหยัดเวลา

วัตถุประสงค์-เนื้อหา-ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. บล็อกไดอะแกรม โครงสร้างของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจในโครงสร้างของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

เนื้อหา

 • บล็อกไดอะแกรมโครงสร้างเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค การเชื่อมต่อทางสัญญาณ และไฟฟ้า

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านโครงสร้างไปใช้ในการวิเคราะห์หาจุดเสียได้

2.ไบออสโน๊ตบุ๊ค กระบวนการทดสอบตัวเองของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไบออส การใช้งานเครื่องโปรแกรมรอมไบออส การสำรองข้อมูลไบออสเพื่อเก็บไว้ใช้งาน
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการเริ่มต้นการทำงานของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

เนื้อหา

 • ความรู้เกี่ยวกับBIOS ไอซีรอม ไฟล์ไบออส
 • การโปรแกรมBIOS ลง ROM  การแบ็คอัพ ด้วยเครื่องโปรแกรม
 • การแบ็คอัพไบออสด้วยโปรแกรมบนวินโดว์
 • กระบวนการเริ่มต้นการทำงานของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เรียนสามารถโปรแกรม และสำรองข้อมูลไบออสของโน๊ตบุ๊คได้
 • ผู้เรียนนำความรู้เกี่ยวกับการ (POST) ของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คไปใช้ในการวิเคราะห์หาจุดเสียได้

 

3.อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นส่วนประกอบของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นส่วนประกอบของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

เนื้อหา

 • เรียนรู้เกี่ยวกับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค
 • เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สารกึ่งตัวนำ
 • เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์วงจรรวม ( IC Integrate circuit)
 • การอ่านค่า การตรวจวัด และข้อจำกัดในการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ การตรวจวัด ทำการตรวจสอบดีเสียได้

4.วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นสำหรับช่างซ่อมโน๊ตบุ๊ค

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

เนื้อหา

 • เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์-การทำงานเบื้องต้นของวงจรต่างๆ เช่น วงจรป้องกันเนื่องจากไฟเกิน, วงจรกรองแรงดัน, วงจรเชื่อมต่อสัญญาณ, วงจรแจกแรงดัน,วงจรสลับแหล่งจ่ายแรงดัน, วงจรภาคจ่ายไฟ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในวงจรรูปแบบต่างๆ และสามารถนำไปวิเคราะห์ตรวจหาจุดเสียได้

5.วงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรส่วนต่างๆของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

เนื้อหา

 • เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรภาคจ่ายไฟส่วนต่างๆของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค
 • วงจรสลับแหล่งจ่ายแรงดัน วงจรภาคจ่ายไฟซีพียู วงจรภาคจ่ายไฟของอุปกรณ์ที่ใช้ไฟ 3 โวลต์ 5 โวลต์ ฯลฯ
 • เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรเชื่อมต่อสัญญาณส่วนต่างๆของของเมน
 • วงจรเชื่อมต่อสัญญาณอุปกรณ์ คีย์บอร์ด ยูเอสบี ฮาร์ดดิสก์ ซีดี-ดีวีดี รอม ไอซีสังเคราะห์เสียง ไอซีเครือข่าย อุปกรณ์ slot in card  ฯลฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรส่วนต่างๆ ไปทำการตรวจซ่อมอาการเสียต่างๆได้ทุกรุ่น

6.เทคนิคที่ใช้ในการตรวจซ่อม

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบหาจุดเสีย

เนื้อหา

 • เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิค การตรวจสอบวงจร การตรวจสอบวงจรด้วยการเสริมอุปกรณ์ การถอดอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบวงจรเฉพาะส่วน การลูป การปรับแต่งวงจร การวัดแรงดัน การตรวจสอบแดมป์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เรียนสามารถนำความรู้เทคนิคการตรวจซ่อมไปใช้ในการซ่อมชิ้นงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

 7.แนวทางการตรวจซ่อมอาการเสียต่างๆ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตัวอย่างการตรวจซ่อมโน๊ตบุ๊ค เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจซ่อมชิ้นงานจริง

เนื้อหา

 • เรียนรู้แนวทางการตรวจซ่อมอาการเสียต่างๆ เช่น
  เปิดเครื่องไม่ได้ (ช็อตเซอร์กิต, ไฟไม่เข้า, ไฟเข้าเปิดไม่ได้, เปิดไม่ได้มีอุปกรณ์ร้อน, มีเสียงความถี่สูง)
  เปิดเครื่องได้ไม่ขึ้นภาพ  (ไฟไม่จ่ายซีพียู, ไฟไม่จ่ายแรม, ไฟไม่จ่ายให้กับอุปกรณ์อื่นๆ, มีเสียงแจ้งเตือนต่างๆ, มีไฟแสดงสถานะกระพริบ)
  เปิดเครื่องได้ ขึ้นภาพปกติ พอร์ตเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกใช้งานไม่ได้
  จอภาพลาย (เป็นเส้นสีเดี่ยวแนวตั้ง -แนวนอน, ลายเลอะ,ลายเป็นช่องหลายจอ)
  อาการเสียอื่นๆ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนสามารถนำความรู้จากตัวอย่างไปปรับใช้กับการซ่อมชิ้นงานจริงได้

สมัครเลยคลิ๊กที่นี่ครับ

 ออกแบบการฝึกอบรมโดย: วินบอร์ดกรุ๊ป

บริษัทวิจัยตลาด แอดวานซ์ รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลแตนท์ รับทำวิจัยตลาด เป็น บริษัทวิจัย ทีมงานวิจัยมีประสบการณ์ เก็บข้อมูล กลั่นกรอง คัดสรรค์ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ผล วิจัยตลาด ที่แม่นยำ นำไปใช้วางแผน กลยุทธ์การตลาด ชี้นำแนวทางการตลาดได้อย่างชัดเจน
ติดต่อทำวิจัยตลาด บริษัท แอดวานซ์รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด โทร. : 02-509-7219 มือถือ: 098-309-8297
eco-frame จำหน่าย กรอบรูปราคาโรงงาน กรอบรูปราคาส่ง https://www.eco-frame.com
เรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ คณิตคิดสนุก โดย อ.เจษ คณิตคิดสนุก : http://www.dr-chet.com
บริษัทวิจัยตลาด ธุรกิจ สังคม การศึกษา สิ่งแวดล้อม รับทำวิจัยตลาด : http://www.arcresearchers.com

บริการออกแแบบสำรวจ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มลูกค้า วางแผนกลยุทธ์ วิจัยตลาด
!!!อยากสวยต้องสั่ง อยากปังต้องขาย บีทอกซ์มาร์ก (BEETOXMASK) พอกหน้าสูตรเข้มข้น DETOX บำรุง ฟื้นฟูผิว ลดสิว คุมมันบีทอกซ์มาส์ก พอกหน้าลดสิวพอกหน้าพิษผึ้ง
บริการ ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ซ่อมเแมคบุ๊ค เมนบอร์ด คอมพิวเตอร์ ในเมืองพัทยาซ่อมโน๊ตบุ๊ค พัทยา ซ่อมแมคบุ๊ค พัทยา
จำหน่าย โน๊ตบุ๊คมือสอง เมนบอร์ดมือสอง บริการ ซ่อมโน๊ตบุ๊ค และ ซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค ซ่อมเมนบอร์ด บทความ เรียนซ่อมโน๊ตบุ๊ค, สอนซ่อมโน๊ตบุ๊ค, ข้อมูลการ สอนซ่อมเมนบอร์ด สำหรับผู้ที่สนใจ เรียนซ่อมเมนบอร์ด เพื่อเป็นอาชีพเสริม หรือเปิดร้าน ซ่อมบอร์ดโน๊ตบุ๊ค