เรียนซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คเพียง 8900 บาท

เปิดอบรมแบบกลุ่ม  ระยะเวลาการฝึกอบรม รวม 30 ชั่วโมง

การประเมินผล  ประเมินผลด้วยแบบทดสอบ และทดสอบการปฏฺิบัติ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • ผ่านการฝึกใช้งานเครื่องมือถอดเปลี่ยนอะไหล่บัดกรีพื้นฐาน-SMT ด้วยหัวแร้ง และเครื่องเป่าลมร้อนมาแล้ว
 • ผ่านการฝึกใช้งานเครื่องถอดเปลี่ยน BGA ชนิดใดชนิดหนึ่งมาแล้ว (ลมร้อน, อินฟราเรด, อินฟราเรดแบบมีแสง)
 • ผ่านการฝึกรีบอลขาไอซี BGA มาแล้ว
 • สามารถถอดประกอบโน๊ตบุ๊คได้ในระดับช่างซ่อมโน๊ตบุ๊คระดับส่วนประกอบ
 • มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์มาบ้าง
 • มีสภาพร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะเข้ารับการอบรมได้ครบตามเวลาที่กำหนด

เนื่องจากเนี้อหาในการฝึกอบรมจะไม่มีการสอนถอดเปลี่ยนอะไหล่ และการถอดประกอบโน๊ตบุ๊ค ผู้เรียนจึงต้องมีความรู้ดังกล่าวข้างต้นมาแล้ว เพื่อให้การฝึกอบรมเป็นไปได้อย่างรวดเร็วประหยัดเวลา

วัตถุประสงค์-เนื้อหา-ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. บล็อกไดอะแกรม โครงสร้างของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจในโครงสร้างของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

เนื้อหา

 • บล็อกไดอะแกรมโครงสร้างเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค การเชื่อมต่อทางสัญญาณ และไฟฟ้า

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านโครงสร้างไปใช้ในการวิเคราะห์หาจุดเสียได้

2.ไบออสโน๊ตบุ๊ค กระบวนการทดสอบตัวเองของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไบออส การใช้งานเครื่องโปรแกรมรอมไบออส การสำรองข้อมูลไบออสเพื่อเก็บไว้ใช้งาน
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการเริ่มต้นการทำงานของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

เนื้อหา

 • ความรู้เกี่ยวกับBIOS ไอซีรอม ไฟล์ไบออส
 • การโปรแกรมBIOS ลง ROM  การแบ็คอัพ ด้วยเครื่องโปรแกรม
 • การแบ็คอัพไบออสด้วยโปรแกรมบนวินโดว์
 • กระบวนการเริ่มต้นการทำงานของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เรียนสามารถโปรแกรม และสำรองข้อมูลไบออสของโน๊ตบุ๊คได้
 • ผู้เรียนนำความรู้เกี่ยวกับการ (POST) ของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คไปใช้ในการวิเคราะห์หาจุดเสียได้

 

3.อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นส่วนประกอบของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นส่วนประกอบของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

เนื้อหา

 • เรียนรู้เกี่ยวกับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค
 • เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สารกึ่งตัวนำ
 • เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์วงจรรวม ( IC Integrate circuit)
 • การอ่านค่า การตรวจวัด และข้อจำกัดในการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ การตรวจวัด ทำการตรวจสอบดีเสียได้

4.วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นสำหรับช่างซ่อมโน๊ตบุ๊ค

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

เนื้อหา

 • เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์-การทำงานเบื้องต้นของวงจรต่างๆ เช่น วงจรป้องกันเนื่องจากไฟเกิน, วงจรกรองแรงดัน, วงจรเชื่อมต่อสัญญาณ, วงจรแจกแรงดัน,วงจรสลับแหล่งจ่ายแรงดัน, วงจรภาคจ่ายไฟ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในวงจรรูปแบบต่างๆ และสามารถนำไปวิเคราะห์ตรวจหาจุดเสียได้

5.วงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรส่วนต่างๆของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

เนื้อหา

 • เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรภาคจ่ายไฟส่วนต่างๆของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค
 • วงจรสลับแหล่งจ่ายแรงดัน วงจรภาคจ่ายไฟซีพียู วงจรภาคจ่ายไฟของอุปกรณ์ที่ใช้ไฟ 3 โวลต์ 5 โวลต์ ฯลฯ
 • เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรเชื่อมต่อสัญญาณส่วนต่างๆของของเมน
 • วงจรเชื่อมต่อสัญญาณอุปกรณ์ คีย์บอร์ด ยูเอสบี ฮาร์ดดิสก์ ซีดี-ดีวีดี รอม ไอซีสังเคราะห์เสียง ไอซีเครือข่าย อุปกรณ์ slot in card  ฯลฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรส่วนต่างๆ ไปทำการตรวจซ่อมอาการเสียต่างๆได้ทุกรุ่น

6.เทคนิคที่ใช้ในการตรวจซ่อม

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบหาจุดเสีย

เนื้อหา

 • เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิค การตรวจสอบวงจร การตรวจสอบวงจรด้วยการเสริมอุปกรณ์ การถอดอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบวงจรเฉพาะส่วน การลูป การปรับแต่งวงจร การวัดแรงดัน การตรวจสอบแดมป์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เรียนสามารถนำความรู้เทคนิคการตรวจซ่อมไปใช้ในการซ่อมชิ้นงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

 7.แนวทางการตรวจซ่อมอาการเสียต่างๆ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตัวอย่างการตรวจซ่อมโน๊ตบุ๊ค เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจซ่อมชิ้นงานจริง

เนื้อหา

 • เรียนรู้แนวทางการตรวจซ่อมอาการเสียต่างๆ เช่น
  เปิดเครื่องไม่ได้ (ช็อตเซอร์กิต, ไฟไม่เข้า, ไฟเข้าเปิดไม่ได้, เปิดไม่ได้มีอุปกรณ์ร้อน, มีเสียงความถี่สูง)
  เปิดเครื่องได้ไม่ขึ้นภาพ  (ไฟไม่จ่ายซีพียู, ไฟไม่จ่ายแรม, ไฟไม่จ่ายให้กับอุปกรณ์อื่นๆ, มีเสียงแจ้งเตือนต่างๆ, มีไฟแสดงสถานะกระพริบ)
  เปิดเครื่องได้ ขึ้นภาพปกติ พอร์ตเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกใช้งานไม่ได้
  จอภาพลาย (เป็นเส้นสีเดี่ยวแนวตั้ง -แนวนอน, ลายเลอะ,ลายเป็นช่องหลายจอ)
  อาการเสียอื่นๆ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนสามารถนำความรู้จากตัวอย่างไปปรับใช้กับการซ่อมชิ้นงานจริงได้

สมัครเลยคลิ๊กที่นี่ครับ

 ออกแบบการฝึกอบรมโดย: วินบอร์ดกรุ๊ป